Általános Szolgáltatási Feltételek | Dóm-Dent Fogászati Webshop

  Hívjon minket:  62 / 426 - 438 | 62 / 424 - 072 | 06 70 673 02 78

 Címünk: 6725 Szeged, Felhő utca 9.

Általános Szolgáltatási Feltételek

Örömmel üdvözöljük az Dóm-Dent Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltételekben (továbbiakban ÁSZF) (a jelen internetes szolgáltatás szerinti) eladó: Szolgáltató, Eladó vagy Dóm-Dent Webáruház, a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő, az elektronikus szolgáltatás lebonyolításában közreműködő: Közvetítő Szolgáltató.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
1.1 A Dóm-Dent Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a http://www.dom-dent.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben vagy személyesen leadott rendelések esetén az árak változhatnak.
1.2 A Dóm-Dent Webáruházban történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek elfogadja.
1.3 A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltató a szerződéses dokumentumokat megőrzi, azokból - lekérdezés után - másolatot kiad.
1.4  Szolgáltató az adatátviteli hibáktól mentes kapcsolat üzemeltetésére Közvetítő Szolgáltatót vesz igénybe. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

2. REGISZTRÁCIÓ
2.1 Amennyiben a Vevő a Dóm-Dent Webáruházban nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
2.2 Bármelyik regisztrációs lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilváníthatjuk és semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

3. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK
3.1 Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás a gyártótól származik, annak esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A mindenkori vételár az információs oldalon az áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A házhozszállítás díját külön tarifatáblázat tartalmazza, mely a jelen ÁSZF melléklete. (lásd legalul)

4. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
4.1 Eladó az általa eladott áruk minőségéért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel.
Eladó az eladásra felkínált áruk típusától függően eltérő jótállást vállal. Az eltérő jótállási idő vagy jótállási feltétel az adott áru mellett van feltüntetve. Eladó által vállalt jótállás nem érinti (nem csorbítja) a Vevő Ptk. szerinti szavatosságra alapítható jogait.
A termékek nagy része a gyártó által meghatározott és általa a terméken feltüntetett szavatossági (lejárati ) idővel kerül forgalomba. Ez a szavatossági idő nem lehet 6 hónapnál rövidebb, ellenkező esetben a termék mellett feltüntetésre kerül.
4.2 A Dóm-Dent Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
5.1 Vevő a konkrét termék információs honlapról történő kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés leadásakor a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell választani.
5.2 Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.
5.3 Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad.
Csomagszállító vagy futár szolgálat által kézbesített termékek esetében az esetleges szállítási sérüléseket a szállítóval kell jegyzőkönyveztetni, ellenkező esetben reklamációt Szolgáltató nem fogad el.
5.4 Amennyiben Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően tájékoztatja a Vevőt a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.
5.5 Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

6. FIZETÉS
6.1 A vételár teljes kiegyenlítéséig a termékek a Dóm-Dent Kft. tulajdonát képezik.
6.2 Dóm-Dent Kft. mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy Vevőt csak készpénzes vagy utánvétes módon szolgálja ki.
Az esetlegesen kiállított átutalásos vagy 'csekkes' számla ki nem fizetéséig újabb hasonló fizetési módú számlát Szolgáltató nem ad ki!
6.3 Lejárati időn túli késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresére jogosult. Ha a lejárati időn túli 60-ik napon sem történik fizetés, Szolgáltató követelését automatikusan követelés kezelő cégre bízza, melynek költsége Vevőt terheli!
6.4. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik, úgy a késedelmes teljesítés esetén - a kamatokon felül - a Dóm-Dent Kft. jogosult az első fizetési felszólítás után 10.000,-Ft költséget felszámítani. Minden további fizetési felszólítás után a Dóm-Dent Kft. felszólításonként 15.000,-Ft költséget jogosult a Vevővel szemben felszámítani. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési felszólításra jogi képviselő útján kerül sor, úgy a Dóm-Dent Kft. a felszólításért 30.000,-Ft költséget számíthat fel a Vevővel szemben. Ugyan ez a költségszámítás alkalmazandó a Vevő egyéb késedelmes teljesítés megszüntetésére történő felszólítása esetére is.

7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
7.1 Vevő az áru mennyiségi átvételéig a szerződéstől elállhat. Amennyiben a kézbesítési folyamat már megkezdődött,  Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru kiszállításával kapcsolatban felmerült költségeket.
7.2 Vevő az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül a szerződéstől elállhat. Ez a jog nem vonatkozik azon termékekre amelyek kifejezetten Vevő részére lettek beszerezve.
Vevő az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan ( bontatlan ) állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az áru visszaszállítását az Eladó végzi, ennek költségét a Vevő viseli.
7.3 Eladó elállás esetén a vételárat 30 napon belül tartozik visszafizetni. Az Eladó az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeket a visszafizetendő vételárból visszatarthatja.
7.4 Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan vagy bármely más termék esetében, ha a termék eredeti csomagolását felbontotta.

8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
8.1 A Dóm-Dent Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.
8.2. A Dóm-Dent Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:
- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Dóm-Dent   Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
- bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
- bármilyen adatvesztés;
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.
8.3 A Dóm-Dent Webáruházhoz való kapcsolódás, a Dóm-Dent Webáruházban való elektronikus vásárlás mint beszerzési mód a Vevő veszélyére történik.
8.4 A Dóm-Dent Webáruház kizárja felelősségét a vis maior esetekre
8.5 A Dóm-Dent Webáruház szabadon módosíthat kínálati árain, szállítási határidőin. A változás a Dóm-Dent Webáruház honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre az eredeti (rendeléskori) feltétel a hatályos.
8.6 A Dóm-Dent Webáruház módosíthatja a jelen ÁSZF és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait, de nem visszamenőleges hatállyal.
8.7 Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a vásárlás és a szolgáltatás egyéb szabályait, a Dóm-Dent Webáruház érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását.

9. SZEMÉLYES ADATOK
9.1 Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
9.2 A Dóm-Dent Webáruház a Vevő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
9.3 Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában a Dóm-Dent Webáruháznak megengedett a regisztrációnál megadott e-mail címen a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól.
A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. rendelet, valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

 


 

1. számú melléklet a szállítási és utánvételi díjakról.

Dóm-Dent Kft. a Dóm-Dent Webáruházban vagy  egyéb úton hozzá beérkezett rendelések teljesítését saját munkatársaival, futárszolgálattal vagy csomagszállító szolgálattal végzi.
Ezek díjtételei a következők ( végfelhasználók részére):

50 000Ft (bruttó) feletti rendelés esetén ingyenes*
50 000Ft (bruttó) alatti rendelés esetén a következő táblázat adatai érvényesek!
 

Csomagsúly

1 csomag/cím

Csomagsúly

1 csomag/cím/db

0,1-2 kg

900,-

2,1-10 kg

1300,-

10,1-20 kg

1600,-

20,1-30 kg

2000,-

30,1-40 kg

4000,-

Utánvét összege

díja

20.000 Ft - ig

450,-

50.000 Ft - ig

1000,-

100.000 Ft - ig

1300,-

100.000 Ft felett 

a beszedett érték 0,8%-a

 

A fenti értékek az Áfa-t nem tartalmazzák!

*Megjegyzés: az ingyenes szállítás akkor is érvényes, ha a kiszállítás több részletben teljesül, feltéve, hogy a megrendelés összege meghaladta a fent jelzett összeget és nem tartalmazott úgynevezett ’Készleten: Rendelésre” kitétellel ellátott terméket.

Szeged, 2014. augusztus 1.